Försäkring

HYRTJÄNST HYRFÖRSÄKRING


HYRESKUNDENS ANSVAR

Som hyreskund ansvarar du förhyrd egendom oavsett om du hyr som företagare eller privatperson. Därför är du också skyldig att ersätta den egendom som du hyr om den till exempel skulle bli stulen eller skadad. Vi erbjuder alla våra kunder en hyrförsäkring för att kunden själv skall slippa att försäkra varje hyresprodukt hos sitt eget försäkringsbolag.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

Försäkringen skyddar hyrd egendom för ”plötslig och oförutsedd skada” såsom brand, stöld eller skadogörelse enligt Länsförsäkringars villkor. Däremot ersätts inte skador som beror på förslitning eller vårdslöst handhavande. För att en ersättning skall kunna lämnas vid stöld krävs att händelsen blir polisanmäld och att egendomen har förvarats så att stöld i möjligaste mån kan undvikas. ( d v s rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits för att förhindra stöld). Dessutom måste stöldtillfället kunna preciseras och det skall framgå av polisrapporten.

SJÄLVRISK OCH PREMIE

Premien beräknas på hyresbeloppet och är för närvarande 5% per kalenderdag. Självrisken är 20% av gällande basbelopp ( per skadetillfälle). Priserna är exkl. moms. ( vid vissa speciella fall då kraven på speciella säkerhetsåtgärder inte vidtagits är självrisken 50% av gällande basbelopp.)

OM SKADA INTRÄFFAR

• Kontakta omedelbart din uthyrare.

• Lämna uppgift om ordernummer samt vilken egendom det gäller

• Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning.

• Vid stöld, inbrott, rån skall alltid polisanmälan göras och där skall         det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra                   skador.  Åtgärderna skall stå i rimliga proportioner till                                 egendomens värde och stöldbegärlighet.

• Kopia på polisrapport till uthyraren.